• MEDITON - Konferencje, Wydawnictwo, Szkolenia
  KSIĄŻKI
  Immunoterapia alergenowa
  M.L.Kowalski i B.Rogala

  kategoria: Naukowe
  rok wydania: 2012
  ISBN: 978-83923866-2-9
  cena: 40,00 zł

  OPIS
  Mamy przyjemność przedstawić Państwu II wydanie „Immunoterapii alergenowej”. Choć od poprzedniego (wznawianego dwukrotnie) minęło zaledwie 6 lat, to w tym czasie znaczenie immunoterapii alergenowej, jako skutecznego sposobu postępowania w leczeniu chorób alergicznych, znacznie wzrosło. Zwiększone zainteresowanie immunoterapią alergenową związane jest z nie dającą się zahamować „epidemią” chorób alergicznych, szczególnie ze stałym wzrostem częstości występowania alergii atopowych. Choroby te, wpływając na ogólny stan zdrowia społeczeństw na całym świecie, niezależnie od ich zamożności, stały się przez to ważnym problemem zdrowia publicznego. W ostatnich latach, oprócz klasycznej formy terapii iniekcyjnej, rozwinęła się także i nabrała istotnego znaczenia immunoterapia podjęzykowa.

  Farmakoterapia chorób alergicznych, mimo znacznych postępów, nie zawsze umożliwia pełną kontrolę objawów choroby, a jej efekty mają jedynie charakter objawowy. Co więcej konieczność długotrwałego przyjmowania leków budzi wśród pacjentów obawy (choć nie zawsze uzasadnione) co do ich skutków ubocznych, utrudniając niejednokrotnie prowadzenie leczenia farmakologicznego w pełnym wymaganym wymiarze. Immunoterapia jawi się jako jedyna przyczynowa forma postępowania w chorobach alergicznych, gdyż jej korzystne skutki trwają często przez wiele lat po zaprzestaniu podawania szczepionki. Przyczynowy charakter immunoterapii stwarza także nadzieję na spowolnienie, a w przyszłości może nawet zatrzymanie „epidemii” objawów alergii.

  Ostatnie lata dostarczyły obiektywnych i dobrze udokumentowanych dowodów skuteczności immunoterapii, tak w aspekcie leczniczym jak i prewencyjnym. Choć już dziś immunoterapia alergenowa dobrze służy naszym pacjentom to mamy pewność, że najbliższe lata przyniosą nowe, bardziej skuteczne, a przy tym bezpieczniejsze szczepionki i nowe formy immunoterapii. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu wskazań do immunoterapii chorób alergicznych.

  Wzrastającą popularność i dostępność immunoterapii alergenowej oznacza także większe oczekiwania pacjentów, co stawia przed lekarzem alergologiem nowe wyzwania. Jak zwykle w naszym zawodzie posiadaną wiedzę „teoretyczną” musimy umieć zastosować w praktyce: odpowiedzieć konkretnemu pacjentowi czy i jaką korzyść może odnieść z tej formy leczenia oraz jaka postać immunoterapii będzie dla niego najwłaściwsza?
  Musimy też potrafić bezpiecznie i skutecznie, często przez wiele lat, prowadzić i nadzorować immunoterapię.

  Mamy nadzieję, że oddawana w Państwa ręce monografia będzie przydatna w codziennej opiece nad chorymi z alergią.

  SPIS TREŚCI

  • Historia immunoterapii alergenowej
  • Odporność i anafilaksja
   Od hyposensybilizacji do szczepionek przeciwalergicznych
   Sukcesy i porażki immunoterapii alergenowej

  • Epidemiologia chorób alergicznych
  • Metodologia badań epidemiologicznych
   Występowanie chorób alergicznych
   Astma oskrzelowa
   Alergiczny nieżyt nosa
   Alergia pokarmowa
   Alergia i czynniki ryzyka

  • Mechanizmy immunoterapii alergenowej Zapalenie alergiczne
  • Wpływ immunoterapii podskórnej na mechanizmy komórkowe
   Wpływ immunoterapii podskórnej na mechanizmy humoralne
   Wpływ immunoterapii podskórnej na mechanizmy efektorowe
   Mechanizmy immunoterapii podjęzykowej
   Podsumowanie

  • Alergeny
  • Budowa i właściwości alergenów
   Pyłek roślin
   Zarodniki grzybów pleśniowych
   Roztocze kurzu domowego
   Alergeny zwierząt
   Krzyżowość alergenów

  • Skuteczność iniekcyjnej immunoterapii alergenowej
  • Kryteria oceny skuteczności
   Wpływ immunoterapii na mechanizmy alergii
   Immunoterapia jako postępowanie lecznicze
   Immunoterapia jako postępowanie zapobiegawcze
   Jakość życia i ekonomiczne aspekty immunoterapii
   Niepowodzenia immunoterapii

  • Dobór chorych do immunoterapii
  • Kwalifikacja do immunoterapii w czterech krokach
   Warunki bezwzględne
   Ocena prawdopodobieństwa skuteczności
   Ocena możliwości prewencyjnych
   Uwzględnianie przeciwwskazań
   Badania dodatkowe przy kwalifikacji do immunoterapii

  • Zasady prowadzenia iniekcyjnej immunoterapii alergenowej
  • Współpraca z pacjentem
   Sposoby prowadzenia immunoterapii
   Wybór alergenów do immunoterapii
   Wybór preparatu
   Dochodzenie do dawki podtrzymującej
   Dawkowanie podtrzymujące
   Prowadzenie i monitorowanie immunoterapii

  • Immunoterapia podjęzykowa
  • Wprowadzenie
   Mechanizmy immunoterapii podjęzykowej
   Skuteczność immunoterapii podjęzykowej
   Bezpieczeństwo immunoterapii podjęzykowej
   Wpływ na historię naturalną alergii
   Immunoterapia podjęzykowa u dzieci
   Aspekty praktyczne immunoterapii podjęzykowej

  • Odrębności stosowania immunoterapii alergenowej u dzieci
  • Historia naturalna rozwoju alergii i chorób alergicznych u dzieci
   Wskazania i przeciwwskazania do immunoterapii alergenowej u dzieci
   Skuteczność immunoterapii alergenowej w różnych wskazaniach
   Warianty leczenia
   Bezpieczeństwo immunoterapii alergenowej

  • Immunoterapia innych postaci alergii IgE-zależnej
  • Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych
   Alergia na lateks
   Alergia na pokarmy

  • Bezpieczeństwo i ryzyko immunoterapii alergenowej
  • Reakcje miejscowe
   Reakcje ogólne
   Ryzyko zgonu w następstwie ITA
   Niepożądane efekty odległe immunoterapii
   Bezpieczeństwo ITA u dzieci
   Bezpieczeństwo przyspieszonych protokołów immunoterapii
   Immunoterapia na jady owadów
   Bezpieczeństwo nie iniekcyjnych metod immunoterapii
   Profilaktyka działań niepożądanych ITA
   Premedykacja lekowa immunoterapii
   Postępowanie przy wystąpieniu objawów niepożądanych
   Przeciwwskazania do immunoterapii alergenowej

  • Perspektywy rozwoju swoistej immunoterapii alergenowej
  • Nowe adiuwanty dla szczepionek alergenowych
   Immunoterapia iniekcyjna stosowana łącznie z przeciwciałem monoklonalnym anty-IgE
   Immunoterapia peptydowa
   Szczepionki DNA
   Immunoterapia z zastosowaniem limfocytów regulacyjnych T CD4+CD25+
   Alergeny rekombinowane o zmodyfikowanej alergenowości i immunogenności

  • Załącznik A - Dokumentacja immunoterapii
  • A1. Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody na procedurę leczniczą
   A2. Karta immunoterapii alergenowej
   A3. Dzienniczek odczulanego pacjenta
   A4. Karta oceny skuteczności klinicznej immunoterapii
   A5. Karta samoobserwacji pacjenta

  • Załącznik B  Copyright by MEDITON 2017. All right reserved.