Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi
P R O G R A M

Czwartek, 2 marca 2017

WARSZTAT I: Podstawy interpretacji badania wideonystagmograficznego
Prowadząca: dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke (Łódź)
08:30 – 09:30 Sala B
SESJA GŁÓWNA I: Kliniczne aspekty chorób nosa i zatok przynosowych
Prowadzący: prof. Grażyna Lisowska (Zabrze), prof. Jurek Olszewski (Łódź)
10:00 – 12:00 Sala A
• Oczodołowe powikłania zapaleń zatok przynosowych - nowe możliwości terapeutyczne
– prof. Paweł Stręk (Kraków)
• Zastosowanie metody balonikowania w wybranych chorobach zatok
–prof. Grażyna Lisowska (Zabrze)
• Krok po kroku dla lekarzy rozpoczynających operacje czynnościowe nosa i zatok (FESS)
–dr med. Roman Głowacki (Kraków)
• Leczenie interdyscyplinarne niedrożności dróg łzowych
–dr med. Michał Michalik (Warszawa)
Przerwa na kawę 12:00 – 12:15
SESJE PLAKATOWE (dyskusja przy plakatach)
12:15–13:00 Hall
Sesja plakatowa I
Prowadzący: prof. Jerzy Kuczkowski (Gdańsk), dr Ewelina Sielska - Badurek (Warszawa)
• P01 Gatunek czy genotyp w diagnostyce bakteriologicznej przewlekłego zapalenia zatok
na przykładzie Escherichia coli
– A. Samet, M. Michalik, B. Krawczyk, R. Nowicki , A. Marszałek, M. Gałęcka, A. Dmowska-Koroblewska, M. Broda (Gdańsk, Warszawa)
• P02 Propozycja formularza do opisu badania wideofluoroskopowego (VFSS) u pacjentów
z zaburzeniami połykania
– J. Chmielewska, B. Jamróz, K. Gibiński, E. Sielska-Badurek, K. Niemczyk, M. Milewska (Warszawa)
• P03 Wartość predykcyjna badania wideostroboskopowego w ocenie zmian przednowotworowych i wczesnych nowotworów głośni
– A. Rzepakowska, E. Sielska-Badurek, E. Osuch-Wójcikiewicz, M. Sobol, K. Niemczyk (Warszawa)
• P04 Diagnostyka i leczenie bezdechów śródsennych w aspekcie chorób kardiologicznych
– A. Gerwel, M. Michalik (Warszawa)
• P05 Przebieg kliniczny zmian szczytu piramidy kości skroniowej u dzieci
–L.P. Chmielik, J. Mierzwiński, S. Nitek, R. Jowik, G. Gryboś (Warszawa, Bydgoszcz)
• P06 Aplazja części ślimakowej nerwu VIII w przebiegu zespołu Crouzona
– M. Śmiechura, R. Pepaś, M. Strużycka, D. Barańska, W. Konopka (Łódź)
Sesja plakatowa II
Prowadzący: prof. Krzysztof Morawski (Warszawa), dr Bogdan Kibiłda (Olsztyn)
• P07 Porównanie wartości TT-ECochG i ABR w monitorowaniu śródoperacyjnym słuchu
w czasie operacji guzów okolicy
– I. Pobożny, K. Morawski, R. Bartoszewicz, K. Pierchała, K. Niemczyk (Warszawa)
• P08 Analiza wyników audiometrii impedancyjnej u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - badanie pilotażowe
– J. Majak, M. Walkowiak, A. Wolniakowska, M. Śliwińska-Kowalska(Łódź)
• P09 Narażenie na hałas pracowników różnych branż stosujących słuchawkowe systemy komunikacyjne
–P. Rutkowska-Kaczmarek, M. Zamojska-Daniszewska, K. Zaborowski, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz (Łódź)
• P10 Ekspozycja na dźwięki podczas używania przenośnych odtwarzaczy typu mp3
– K. Zaborowski, A. Dudarewicz, M. Zamojska-Daniszewska, P. Rutkowska-Kaczmarek,
M. Pawlaczyk-Łuszczyńska (Łódź)
• P11 Samoocena słuchu operatorów centrów usług telemarketingowych
– M. Zamojska-Daniszewska, P. Rutkowska-Kaczmarek, K. Zaborowski, A. Dudarewicz,
M. Pawlaczyk-Łuszczyńska (Łódź)
• P12 Zawroty głowy i zaburzenia równowagi w uszkodzeniach układu równowagi u osób
w wieku podeszłym
– K. Krajewski, O. Rosiak, M. Szczepanik, J. Walak , M. Józefowicz-Korczyńska (Łódź)
Sympozjum: Uszkodzenie słuchu jako istotny problem zdrowia publicznego
Symposium: Hearing impairment as a significant public health problem
Sympozjum sponsorowane w ramach projektu EVOTION (Evidence-based management of hearing impairment. Public health policy making based on fusing big data analytics and simulation) H2020-SCI-2016-CNECT, project No 727521
10:00 – 13:00 Sala B
Part I / Część I
Chairpersons / Prowadzący: Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź), Niels Pontoppidan (Snekkersten, Dania)
• Cele i wyzwania projektu "EVOTION" (15 min.)/Objectives and challenges of "EVOTION"
– Niels Pontoppidan, koordynator projektu, Eriksholm Research Center (Snekkersten, Dania)
• Narażenie na hałas środowiskowy we współczesnym świecie (15 min.)/Exposures to environmental noise in the modern world
–Małgorzata Pawlaczyk Łuszczyńska, Instytut Medycyny Pracy (Łódź)
• Skala przekroczeń wartości NDN hałasu na stanowiskach pracy objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (15 min.)/The scale of exceeding the maximum allowable intensity of noise at the workplaces under the supervision of the Sanitary Inspectorate
–Elżbieta Świętoń-Moczulska, Główny Inspektorat Sanitarny (Warszawa)
• Prognozowanie i profilaktyka uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem w oparciu
o czasowe przesunięcia progu słuchu (25 min.)/Prognosis and prevention of noise-induced hearing loss based on permanent and temporary hearing threshold shift
–Mariola Śliwińska-Kowalska, Adam Dudarewicz, Instytut Medycyny Pracy (Łódź)
• Kompensacja ubytku słuchu. Nowe technologie aparatów słuchowych (20 min.)/Compensation of hearing impairment. New hearing aid technology
–Niels Pontoppidan, koordynator projektu, Eriksholm Research Center (Snekkersten, Dania)
Part II / Część II
Chairpersons / Prowadzący: Josip Milas, Dario Brdaric (Osijek, Chorwacja)
• Znaczenie instytucji zdrowia publicznego w projekcie EVOTION (20 min.)/The role of the Public Health Authority actors (PHAA) in EVOTION
–Josip Milas, Dario Brdaric, Institute of Public Health for the Osijek-Baranya County (Osijek, Chorwacja)
• Dyskusja okrągłego stołu - "Przystosowanie platformy EVOTION jako narzędzia kształtowania polityki zdrowia publicznego do potrzeb grup docelowych użytkowników" z udziałem reprezentantów Ministra Zdrowia - Departamentu Zdrowia Publicznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lekarzy medycyny pracy, protetyków słuchu oraz wykonawców projektu "EVOTION" - 40 min

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby planujące wziąć udział
w Sympozjum proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: ewakot@imp.lodz.pl
Obiad 13:00 – 13:45
SESJA DONIESIEŃ - audiologiczno-foniatrycznych
Prowadzący: prof. Andrzej Obrębowski (Poznań), dr hab. Agata Szkiełkowska (Warszawa)
13:45 – 14:40 Sala A
• Program komputerowy analizy jakościowej i ilościowej badań wideostroboskopowych
(8 min. + 2 min. dyskusji)
– B. Kopczyński, P. Strumiłło, E. Niebudek-Bogusz (Łódź)
• Ocena korzyści z rehabilitacji zawodowych zaburzeń głosu prowadzonej w warunkach szpitala uzdrowiskowego (8 min. + 2 min. dyskusji)
– A. Garstecka, A. Sinkiewicz, H. Mackiewicz-Nartowicz, H. Owczarzak (Toruń)
• Analiza potencjału czynnościowego nerwu słuchowego podczas różnych faz operacji usuwania guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego (8 min. + 2 min. dyskusji)
– I. Pobożny, K. Morawski, K. Pierchała, R. Bartoszewicz, K. Niemczyk (Warszawa)
• Ocena ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem u pracowników centrów usług telemarketingowych (8 min. + 2 min. dyskusji)
– M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, M. Zamojska-Daniszewska, K. Zaborowski,
P. Rutkowska-Kaczmarek (Łódź)
• Ocena stanu słuchu operatorów zgrzewarek ultradźwiękowych (8 min. + 2 min. dyskusji)
–A. Dudarewicz, K. Zaborowski, P. Rutkowska-Kaczmarek, M. Zamojska-Daniszewska,
M. Pawlaczyk-Łuszczyńska (Łódź)
SESJA DONIESIEŃ - laryngologiczna
Prowadzący: prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź), prof. Paweł Stręk (Kraków)
13:45 – 14:40 Sala B
• Od chrapania do migotania - kardiologiczne aspekty bezdechu śródsennego (8 min. + 2 min. dyskusji)
– R. Sierpiński, M. Michalik (Warszawa)
• Gronkowce skórne LIKE GROUP jako czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia zatok szczękowych (8 min. + 2 min. dyskusji)
– A. Samet, M. Michalik, R. Nowicki, A. Marszałek, M. Gałęcka,
A. Dmowska-Koroblewska, M. Broda (Gdańsk, Warszawa)
• Ocena występowania zaburzeń połykania jako czynnika ryzyka przewlekłego kaszlu
(8 min. + 2 min. dyskusji)
– B. Jamróz, M. Milewska, J. Chmielewska, M. Lachowska, K. Niemczyk (Warszawa)
• Zastosowanie fiberoendoskopii NBI w onkologicznej diagnostyce górnych dróg oddechowych (8 min. + 2 min. dyskusji)
– G. Sobczyk, M. Michalik, K. Sobczyk (Warszawa)
• Porównanie czułości i swoistości Narrow Band Imaging oraz wideostroboskopii w diagnostyce różnicowej zmian przednowotworowych i wczesnych raków krtani (8 min. + 2 min. dyskusji)
–A. Rzepakowska, E. Sielska-Badurek, E. Osuch-Wójcikiewicz, M. Sobol, K. Niemczyk (Warszawa)
Przerwa na kawę 14:40 – 15:00
SESJA GŁÓWNA II: Postępy w onkologii
Prowadzący: prof. Jacek Składzień (Kraków), prof. Piotr Kurnatowski (Łódź)
15:00 – 17:00 Sala A
• Endoskopia biologiczna w ocenie wybranych patologii gardła i krtani
–prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź)
•Małoinwazyjne operacje w raku krtani i układu chłonnego
–prof. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź)
• Kierunki rozwoju w laryngologii onkologicznej
–prof. Jacek Składzień (Kraków)
• Rak skóry głowy i szyi
–prof. Wojciech Golusiński (Poznań)
SESJA GŁÓWNA III: Laryngologia dziecięca w praktyce
Prowadzący: prof. Elżbieta Hassman-Poznańska (Białystok), prof. Anna Zakrzewska (Łódź)
15:00 – 17:00 Sala B
• Zaburzenia drożności nosa u noworodków i niemowląt
–prof. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)
• Przewlekłe nieżyty nosa i zatok u dzieci
–prof. Anna Zakrzewska(Łódź)
• Wady kieszonek skrzelowych
–prof. Jarosław Szydłowski (Poznań)
• Operacje ślinianek przyusznych u dzieci - wskazania, technika, powikłania.
–prof. Waldemar Narożny (Gdańsk)
•Tympanoplastyki w wieku dziecięcym
–prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok)
GORĄCY TEMAT - Hot Topic
Prowadząca: prof. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź)
17:00 – 17:20 Sala A
• Multidimensional aspects of human voice production: Anatomy and physiology from the standpoint of arts, mathematics and sound physic (Wielowymiarowość aspektów tworzenia głosu: anatomia i fizjologia głosu ludzkiego z punktu widzenia sztuki, matematyki i fizyki dźwięku)
–dr IIter Denizoglu (Izmir, Turcja)
Przerwa na kawę 17:20 – 17:50
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI/ Opening Ceremony
Przewodnicząca Konferencji: Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Przewodniczący PTAF: Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
SESJA INAUGURACYJNA/ Plenary Session: Postępy w otoneurologii / Advances in neurotology
Prowadzący: prof. Waldemar Narożny (Gdańsk), prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (Łódź), dr Andrzej Żarowski (Antwerpia, Belgia)
Sesja z udziałem wykładowców zagranicznych z tłumaczeniem symultanicznym
17:50 – 19:45 Sala A
• Assessing and managing the risk of falls in the elderly
(Ocena i minimalizowanie ryzyka upadków u osób w starszym wieku)
–dr Andreas Soto - Varela (Santiago de Compostela, Hiszpania)- wykład sponsorowany
z funduszy projektu NCBiR "INNOREH"
•Guidelines for the Clinical Application of VEMPs
(Miogenne wywołane potencjały przedsionkowe – zastosowanie w diagnostyce zaburzeń otoneurologicznych)
–dr Elefteris S. Papathanasiou (Nicosia, Cypr)
• Current surgical options in treatment of vestibular disorders
(Współczesne możliwości leczenia chirurgicznego w chorobach narządu przedsionkowego)
–dr Andrzej Żarowski (Antwerpia, Belgia)
• INNOREH - innowacje dla narządu równowagi
–prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (Łódź)
Program artystyczny 19:45 – 20:30 Sala A
Bankiet 20:30 – 22:00 Hall

Piątek, 3 marca 2017

WARSZTAT II: Choroby narządu słuchu i równowagi a orzekanie
o niepełnosprawności u dorosłych i dzieci
Prowadzący: prof. dr med. Ireneusz Kantor (Warszawa), dr med. Małgorzata Topolska (Białystok)
07:30– 08:30 Sala B
SESJA GŁÓWNA IV: Nowe techniki komputerowe dla foniatrii
Prowadzący: prof. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź), prof. Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań), prof. Maciej Misiołek (Zabrze)
08:30– 10:15 Sala A
• Badania aerodynamiczne w ocenie funkcji krtani
–prof. Maciej Misiołek (Zabrze)
• Badanie mowy za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
–dr Tomasz Wolak (Warszawa)
• Analiza komputerowa obrazów wideostroboskopowych
–prof. Paweł Strumiłło(Łódź)
• Postępy w badaniach czynnościowych krtani
–prof. Ewa Niebudek-Bogusz(Łódź), dr inż. Marcin Just (Wrocław)
SESJA DONIESIEŃ - Zaburzenia słuchu i równowagi
Prowadzący: prof. Alicja Sekula (Poznań), prof. Ewa Zamysłowska-Szmytke (Łódź)
08:45–10:15 Sala B
• VHIT w diagnostyce różnicowej zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (20 min.)
– P. Śpiewak (Bielsko Biała)
• Ocena odruchu przedsionkowo-rdzeniowego u dzieci z niewydolnością trąbki słuchowej
(8 min. + 2 min. dyskusji)
– R. Pepaś, A. Pyda-Dulewicz, M. Śmiechura, W. Konopka (Łódź)
• Znaczenie kliniczne posturografii z ruchami głowy (HS- posturografii) (8 min. + 2 min. dyskusji)
– M. Mospinek, E. Zamysłowska-Szmytke, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź)
• Ocena kontroli posturalnej u chorych po udarze móżdżku (8 min. + 2 min. dyskusji)
– K. Orendorz-Frączkowska, M. Kubacka, K. Gurański, M. Ejma (Wrocław)
•Ocena skuteczności rehabilitacji zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego za pomocą terapii metodą Wirtualnej Rzeczywistości (8 min. + 2 min. dyskusji)
–O. Rosiak, K. Krajewski, M. Szczepanik, J. Walak, M. Józefowicz-Korczyńska (Łódź)
• Przebieg i efekty treningu różnicowania częstotliwości dźwięków u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (8 min. + 2 min. dyskusji)
–M. Walkowiak, J. Majak, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź)
• Ocena słuchu fonemowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych w wieku przedszkolnym
(8 min. + 2 min. dyskusji)
–M. Szpilman, K. Morawski, I. Lewandowska, K. Jerzak, I. Sosnowska-Wieczorek (Katowice)
• Specyficzne zaburzenia w rozwoju języka u implantowanego dziecka z głuchotą prelingwalną - studium przypadku (8 min. + 2 min. dyskusji)
–H. Liwo (Gdańsk)
Przerwa na kawę 10:15–10:45
SESJA GŁÓWNA V: Klinika chorób narządu słuchu
Prowadzący: prof. Krzysztof Kochanek (Warszawa), prof. Wiesław Konopka (Łódź),
prof. Ireneusz Kantor (Warszawa)
10:45 – 12:45 Sala A
• Audiometria impedancyjna szerokopasmowa jako nowe narzędzie oceny klinicznej
narządu słuchu
–prof. Krzysztof Kochanek (Warszawa)
• Nagły nawracający niedosłuch czuciowo-nerwowy w niskich częstotliwościach - diagnostyka, postępowanie
–prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
• Urządzenia wszczepialne ucha środkowego - czy możliwe jest pełne odtworzenie słuchu?
–prof. Krzysztof Morawski (Warszawa)
• Implanty ślimakowe - doświadczenia Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
–prof. Jarosław Markowski, dr med. Lucyna Klimczak-Gołąb, , dr med. Olga Leśniewska-Skowerska (Katowice)
• System orzekania dla celów świadczeń emerytalno-rentowych
–dr Anna Dec (Lekarz Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego, Warszawa)
Walne Zgromadzenie PTAF 12:45 – 13:30 Sala A
Obiad 13:00–14:00
SESJA PANELOWA:Postępy w foniatrii
14:00 – 14:55 Sala A
”Oscar dla wideostroboskopii”
Konkursowe prezentacje filmów wideostroboskopowych (LWS).
Skład Komisji Konkursowej: przewodnicząca - prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin), członkowie - prof. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź), prof. Anna Sinkiewicz (Bydgoszcz), prof. Wiesław Konopka (Łódź) - przewodniczący PTAF (Łódź)

• Interpretacja badania widostroboskopowego u pacjenta zgłaszającego zaburzenia głosu
w mowie i śpiewie (8 min.)
– E. Kazanecka (Warszawa)
• Badania nad rozwojem głosu dziewczęcego, kształconego wokalnie (8 min.)
–W. Wojnowski (Poznań)
• Drgania fonacyjne fałdów głosowych na różnych wysokościach głosu (8 min.)
–K. Jędra, E. Sielska-Badurek, K. Niemczyk (Warszawa)
• Zastosowanie wideostroboskopii w ocenie kompleksowej rehabilitacji głosu u pacjentki
z porażeniem krtani (8 min.)
–P. Krasnodębska, A. Domeracka-Kołodziej, B. Miaśkiewicz, M. Mularzuk, I. Ratajczak,
A. Szkiełkowska (Warszawa)
GORĄCY TEMAT:Hot topic
• Wyzwania w foniatrii dziecięcej
–prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin)
SESJA „Pro- i kontra”
15:05–15:55 Sala A
Starcie 1:
Zabiegi fonochirurgiczne powinny być wykonywane w znieczuleniu:
  • – miejscowym
  • dr Ewelina Sielska-Badurek (Warszawa)
  • – ogólnym
  • prof. Agata Szkiełkowska (Warszawa)
Moderator: prof. Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)
Starcie 2:
Zalety i wady protezowania jednostronnej głuchoty za pomocą:
  • – aparatów słuchowych
  • prof. Alicja Sekula (Poznań)
  • – wszczepów ślimakowych
  • dr Justyna Rutkowska (Białystok)
Moderator: prof. Wiesław Konopka (Łódź)
Zakończenie Konferencji
Wręczenie nagrody "Oskar dla wideostroboskopii" ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne
15:55–16:00 Sala A

WARSZTAT: Lax Vox - piątek, 3 marca
VOICE THERAPY TECHNIQUE
Terapia głosu z zastosowaniem techniki Lax Vox
Prowadzący: dr Ilter Denizoglu (Izmir, Turcja), Tłumaczenie: mgr Joanna Morawska
Warsztaty LaxVox organizowane są poza zasadniczym programem Konferencji "Otorynolaryngologia Łódź 2017"
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres: mediton2@mediton.pl
Szczegóły (plik PDF do pobrania)
10:45– 12:45 Sala B

KURS DOSKONALĄCY - „Szumy uszne – diagnostyka i rehabilitacja”
piątek 3 marca, godz. 16:00 – 18:00
Prowadzący: dr med. Grażyna Bartnik (Warszawa), dr Piotr Kotyło (Łódź)
Kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne.
Informacje szczegółowe na stronie: www.ptaf.pl


PROGRAM (plik PDF do pobrania)


Biuro Organizacyjne MEDITON, tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30, e-mail: mediton@mediton.pl
Copyright © 2016  MEDITON  All Rights Reserved.